Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Dây điện từ WooJung   Dây Đồng dẹt bọc giấy cách điện

Tính kháng dung môi của các loại men (Solvent resistance of magnet wire)

Nhiệt độ
dung môi
Temperature
Of solvent.
Loại dung môi
 
Type of solvent
 
UEW
PEW
EIW
AIW
EI/AIW
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
200C
Methanol
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
Ethanol
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
Buthanol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Naphtha
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Tung oil
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Turpentine
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Gasoline
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Benzol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Crezol
+
X
+
X
+
X
-
-
+
X
600C
Methanol
++
X
++
++
++
++
++
++
++
++
Ethanol
++
X
++
++
++
++
++
++
++
++
Buthanol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Naphtha
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Tung oil
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Turpentine
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Gasoline
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Benzol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Crezol
O
O
O
O
O
O
-
-
O
O

Thích hợp sử dụng cho Máy biến thế (Acceptable for use): ++; Sử dụng sau khi đã xem xét (Usable after examining) : + ; không khuyến khích sử dụng (Not recommendable):x   ; Không sử dụng (Unusable) : O ; Không thử (No test) : - 


 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: